ZÁPIS DO ZŠ SMOLKOVA

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Zákonný zástupce dítěte se musí dostavit k zápisu do ZŠ, i když žádá o odklad školní docházky.

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ SMOLKOVA:

 • 6.4.2017 čtvrtek 14.00 – 17.00
 • 19.4.2017 středa 14.00 – 17.00
 • schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků a přípravné třídy:
 • 16.5. 2017 úterý 17.00

ZŠ Smolkova odkaz na stránky školy

KE STAŽENÍ:

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DÍTĚTE DO ZŠ SMOLKOVA:

ZÁPISOVÝ LIST ŽÁKA ZŠ:

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ZŠ SMOLKOVA:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

 

zdroj: www.msmst.cz

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1.1.2017):

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 36 odst. 4 školského zákona původní slova „15. ledna do 15. února“ nahrazují slovy „1. dubna do 30. dubna“.)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 37 odst. 1 školského zákona zrušují slova „po dovršení šestého roku věku“ a slova „do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku“ se nahrazují slovy „v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4“).

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2017-2018

 

VAŠE MŠ

KOUZELNÍK PAT

20.3. navštívil děti z celé mš Kouzelník Pat.

Děti si vystoupení velice užily, pomáhaly s kouzlením, zpívaly písničky.

AKCE SRPŠ

kouzelnik PAT

VAŠE MŠ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 2. POLOLETÍ

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky, které se konají 27. – 29. 3. 2017, každý pavilon má jiný termín A1, A2, B.

Program:

 • akce SRPŠ, diskuze se zástupci daných tříd
 • zapojení ostatních rodičů do přípravy akcí pro děti (Den dětí, Čarodějnice, Rozlučka s předškoláky)
 • aktuální informace o předškolním vzdělávání pro školní rok 2017/2018 změny pro rodiče i mš, povinná docházka do mš dětí, které dovršily 5 let
 • MŠ B – ŠKOLKA V PŘÍRODĚ – nové a důležité informace, účast zástupců nahlášených dětí NUTNÁ
 • diskuze

 

 • 27.3.  – TŘÍDNÍ SCHŮZKY – PAVILON A1 – třída MEDVÍDCI, od 17 hodin, pro třídy ŽABIČKY+MEDVÍDCI
 • 28.3.  – TŘÍDNÍ SCHŮZKY – PAVILON A2 – třída BERUŠKY, od 17 hodin, pro třídy SOVIČKY+BERUŠKY
 • 29.3. – TŘÍDNÍ SCHŮZKY – PAVILON B – třída LIŠKY, od 17 hodin, pro třídy LIŠKY+JEŽCI

Schůzky se konají bez účasti dětí. Děkujeme za pochopení.

VAŠE MŠ