TŘÍDNÍ SCHŮZKY 2018/2019

  • pavilon A1: 10.9.2018, od 17 hod., přízemí, 3. třída Medvídci: Medvídci
  • pavilon A2: 11.9.2018, od 17 hod., přízemí, 4. třída Berušky: třídy Sovičky a Berušky
  • pavilon B: 12.9.2018, od 17 hod., přízemí, 5. třída Lišky: třídy Ježci a Lišky

 

  • 13.9. 2018 – schůzka s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem, 3. třída Medvídci, přízemí, MŠ A1, 17 hodin
  • 13.9.2018 có buổi họp dành cho các phụ huynh người nước ngoài tổ chức ở lớp 3, tầng mặt đất ở tòa nhà A1 của trường mẫu giáo. KHÔNG MANG THEO CON, CHỈ DÀNH CHO CÁC PHỤ HUYNH, BUỔI GẶP NÀY RẤT QUAN TRỌNG.