ODLIŠNÝ MATEŘSKÝ JAZYK

V naší školce máme spoustu dětí, které mají odlišný mateřský jazyk (omj). Tyto děti se poprvé setkávají s češtinou, podnikají dobrodružnou cestu za poznáním nového jazyka. Děti se postupně zapojují do okolního dění, kterému – díky jazykové bariéře – nerozumí tak dobře jako rodilí mluvčí. Seznamují se s odlišnou kulturou v ČR.

Naši pedagogové jsou proškoleni v oblasti práce s dětmi s omj.

Využíváme metody práce, které jsou vhodné a přínosné i pro ostatní děti, které mají obtíže v:

  • oblasti  řečového projevu – prevence vzniku logopedických vad
  •  oblasti soustředění – snadné rozptýlení pozornosti, neklid
  • komunikaci s ostatními – uzavřenější povaha, stydí se před ostatními hovořit, obavy z neúspěchu
  • oblasti porozumění významu slov – vysvětlení pojmů, významu, ověření pochopení u dítěte lze ověřit i neverbálně

V naší MŠ se klade důraz na češtinu, komunikaci, seznámení se s českou kulturou, hodnotami, zvyky.

Každý den pedagogové dětem čtou při odpočinku, při odpoledních relaxačních činnostech, předškolákům chodí číst děti ze ZŠ v rámci společného projektu DĚTI ČTOU DĚTEM.

U dětí podporujeme:

  • komunikaci nenásilnou formou hry
  • komentování činností – pokud dítě chybuje, na chyby neupozorňujeme, ale zopakujeme obsah sdělení dítěte správně, ve správném slovosledu, tvaru, čase, čísle, osobě, atd.
  • vlastní činností dětí – objevování zákonitostí okolního světa vlastním prožitkem

Pokud mají děti obtíže s vyslovováním, zařazujeme náhradní komunikaci formou obrázků, komunikačních karet, piktogramů, gesta, ustálené výrazy, které používají shodně všichni pedagogové MŠ.

 

Spolupracujeme s dalšími odborníky – dětským psychologem, sociálním pedagogem, sociálními pracovníky, interkulturními pracovníky, poradenskými zařízeními specializovanými na cizineckou problematiku. Využíváme služeb tlumočníků při pololetních schůzkách s rodiči, při individuálních schůzkách.

 

Účastníme se seminářů a mezinárodních konferencí zaměřených na problematiku komunikace u dětí s omj, rozvoje komunikace u dětí předškolního věku. Sdílíme zkušenosti s ostatními odborníky, poznatky aplikujeme do praktických činností s dětmi.

Mezinárodní konference 14. – 15.6.2018 : „Integrace na školách – vzdělávání migrantů“

 Celostátní konference s mezinárodní účastí: Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince, 10.10.2018, NIDV, MŠMT ČR.

Celostátní konference, kterou pořádala Fakulta pedagogická UK: Děti z odlišného kulturního prostředí v předškolním vzdělávání, 17.10.2018, UK.