GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

GDPR v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12

 1. Nařízení EU

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – informuje ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje.

 

 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova 565/8, Praha 4 – Kamýk, 142 00,

IČO: 60437189,

ID schránky: csfmhmf

 

 

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 je základní škola a mateřská škola podle zákona

č. 561/2004 Sb. v platném znění. V rámci svého poslání ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.

 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 je

Mgr. Jana Vlková

tel. 607668669

e-mail: vlkova@zs-smolkova.cz

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

 

 1. Zásady pro zpracování osobních údajů v ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí velkou pozornost. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost školy. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 upravuje. Směrnice aplikuje principy a zásady vyplývající z nařízení GDPR:

  a. Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.
  b.  Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje předány. Patří sem také naše povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
  c. Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.
  d.  Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.
  e.  Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.
  f.  Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, Vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s Vaší osobou.
  g.  Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů přijímáme četná technická i organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů. Současně dbáme na to, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření zaměstnanci.
  h Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.

 

 1. Pro které účely osobní údaje zpracováváme:

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 

1.        Vzdělávací činnost

 • Výuka žáků, předškolní vzdělávání v MŠ, PT, ZŠ
 • Přijímací řízení MŠ, přijímací řízení ZŠ
2.        Administrativa a provoz organizace

 • Personalistika a mzdy
 • Ekonomika a účetnictví
 • Správa majetku
 • Provozní agendy
 • E-infrastruktura (výpočetní a úložné systémy, počítačová síť, elektronická pošta, hlasová síť)
 • Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
3. Ochrana majetku a bezpečnost

 • Kamerové systémy
 • Přístupy do zabezpečených prostor
 • Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě
 • Zpracování bezpečnostních incidentů

 

4. Komerční činnost

 • Stravovací služby
 • Smluvní komerční činnost
5. Informační a propagační činnost

 • Web MŠ, web ZŠ
 1. Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů):

·         zaměstnanec školy (resp. osoba v pracovněprávním vztahu se školou),
·         uchazeč o zaměstnání,
·         uchazeč o studium,
·         žák školy
·         bývalý žák (včetně absolventů),
·         obchodní partner (dodavatel, odběratel, zákazník),
·         externí spolupracovník (např. školitel, spoluřešitel, lektor),
·         návštěvník nebo účastník akce pořádané školou,
·         účastník správního nebo soudního řízení se školou,
·         žadatel o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
·         jiná osoba

 

 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 zpracovává osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

  a. Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor, podpis apod.)
  b.  Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost, apod.)
  c. Údaje o vzdělávání (záznamy, aktivity, výsledky)
  d. Ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, nákupy, daně apod.)
  e. Pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení, pracovní ocenění apod.)
  f. Provozní a lokační údaje (údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o využívání telefonu, o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů apod.)
  g.  Údaje o aktivitách subjektu (údaje o seminářích, konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních cestách apod.)
  h. Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner apod.)
  i.  Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, členství v odborech apod.)

 

 1. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících právních důvodů, kterými jsou:

  a. Plnění právní povinnosti vztahující se na správce:

Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o zákon č. 561/2004 Sb., zákoník práce; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.

  b. Plnění smlouvy:

Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy.

  c. Souhlas subjektu údajů:

souhlas, který jste nám udělil/a ke zpracování Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

  d. Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v:

 • ochraně majetku a zamezení podvodům,
 • předávání osobních údajů v rámci součásti univerzity pro vnitřní administrativní a provozní účely,
 • zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací.

 

 1. Předávání osobních údajů

Za účelem naplnění zákonných povinností může ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 předat vybraná data určeným subjektům (například orgánům veřejné moci). Toto platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních dat vně ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.

 

 1. Doba uchování osobních údajů

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních údajů a v souladu s platným Spisovým řádem jsou pak zlikvidovány nebo archivovány. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

 1. Práva subjektů údajů

Právo subjektu údajů na informace o zpracování

Subjekt údajů má právo na informace, zda správce jeho osobní údaje zpracovává a jakým způsobem toto zpracování provádí.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Pokud správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů, má subjekt údajů právo získat jejich kopii v případě, že dostatečným způsobem prokáže svou totožnost.

 

Právo na opravu a doplnění

Pokud správce zpracovává chybné nebo neaktuální osobní údaje, je povinen je na žádost subjektu údajů opravit.

 

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Pokud byl udělen souhlas se zpracováním a neexistuje jiný právní důvod, nebo pokud se subjekt údajů domnívá, že správce již jeho osobní údaje nepotřebuje (protože pominul účel pro jejich zpracování), má subjekt právo požádat o ukončení zpracování a vymazání svých osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování

Jedná se o omezení zpracování na pouhé uložení údajů, pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů a správce potřebuje delší dobu na jejich ověření nebo subjekt vznesl námitku proti zpracování založenému na základě oprávněného zájmu správce.

 

Právo na přenositelnost údajů

Správce poskytne osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném elektronickém formátu přímo subjektu údajů. Jinému správci může správce poskytnout osobní údaje subjektu údajů pouze v případě, že jde o automatizované zpracování, které je založeno na souhlasu či smlouvě, a je-li to technicky proveditelné.

 

Právo vznést námitku

Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, to pouze v případě zpracování, které je prováděno ve veřejném zájmu či na základě oprávněného zájmu správce.

 

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

Pokud subjekt údajů podléhá rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, má právo na přezkum tohoto rozhodnutí a případný lidský zásah ze strany správce.

 

Právo na stížnost či ochranu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového orgánu (v České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů) nebo žádat o soudní ochranu vůči dozorovému orgánu, správci či zpracovateli.

 

 1. Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, počínaje dnem 25. 5. 2018. Práva musí subjekt údajů uplatňovat vůči správci osobních údajů, a to zasláním žádosti na datovou schránku nebo osobním či elektronickým podáním pověřenci.

 

Mgr. Jana Vlková

tel. 607668669

e-mail:vlkova@zs-smolkova.cz

 

Před zpracováním žádosti má ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 právo a povinnost ověřit identitu žadatele.

 

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Kontakt:

Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

web: http://www.uoou.cz/