Omlouvání dětí ( MŠ + Přípravná třída)

OMLOUVÁNÍ ABSENCE DÍTĚTE

 • Nutno omlouvat každou nepřítomnost dítěte nejpozději do 8:00 hod. daného dne, kdy dítě nepřijde do mš, přípravné třídy
 • Pokud víte, že Vaše dítě nepůjde následující den do školky, (návštěva lékaře, nemoc, dovolená, atd.), prosíme, zapište tuto změnu v docházce do sešitu v šatně u konkrétní třídy, ohlaste tuto skutečnost třídním pedagogům.
 • Každou nepřítomnost dítěte hlaste nejpozději v den, kdy dítě nepřijde, do 8:00 hod. (telefonicky, sms, zápis do sešitu, omluvenkového sešitu – u PPV).
 • Omlouvání absencí dětí v přípravné třídě: zápis do notýsku s podpisem zákonného zástupce dítěte.

ODHLÁŠENÍ – STRAVNÉ

 • Stravné odhlaste dítěti vždy do 8:00 hodin prvního dne nepřítomnosti, jinak se stravné, i když dítě není v tento den přítomno, započítává.
 • Pokud není dítě omluveno, platí stravné v plné výši. Neodhlášený oběd není možno vyzvednout (Vyhláška o školním stravování).
 • Pokud dítě dlouhodobě nechodí (je omluveno), pak se nepočítá stravné, ale školné se hradí stále, ať je dítě přítomno či ne.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ:

 • Při neomluvené absenci trvající déle než 30 dnů, může být dítě z docházky vyřazeno.

UKONČENÍ DOCHÁZKY DO MŠ

 • Pokud se rozhodnete ukončit docházku dítěte do mateřské školy, je třeba podat písemné odhlášení – doporučeně nebo zasláním do datové schránky školy.

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Nutno omluvit absenci ve vypsaných termínech přezkušování v 1. a ve 2. pololetí pro školní rok 2018/2019. Omluva absence při přezkušování je nutná, co nejdříve, je možné využít vypsaný náhradní termín.
 • Při přezkušování je nutná účast zákonného zástupce dítěte a dítěte s portfoliem.