PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – ZÁPIS – DO MŠ SMOLKOVA NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ SMOLKOVA NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020:

 •   Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu[1] mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.9. školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2019 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.[1] Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol
 •      Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2019) dosáhne nejméně čtvrtého roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2019) dosáhne nejméně třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:

 • přijímání dětí pouze do naplnění kapacity mš
 • v případě naplnění kapacity mš, při vyšším počtu zájemců, se bude o umístění dětí v mš losovat (losování před komisí)
 • zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 7.6.2019
 • na dveřích pavilonů MŠ A, B, na webu MŠ – pod číselnými kódy

 

Legislativní změny:

 • nárokové přijetí dětí 4 letých (od 1.9.2017) a 3 letých (od 1.9.2018) dětí do spádové MŠ (§34 odstavec. 3 školského zákona)
 • možnost jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání, které spočívá v individuálním vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, bez jeho pravidelné účasti v MŠ (§34 školského zákona)
 • MŠ může přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. U mladších dětí 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

SPÁDOVOST MŠ:

 • Spádovým obvodem  mateřské školy „ZŠ  a MŠ Smolkova v Praze 12“,  je celý obvod MČ Prahy 12

KRITERIA PRIJIMACIHO RIZENI_2018-2019_

 

NOVINKA!!! ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS DO MŠ NA PRAZE 12:

 • přístupný od 10.4. do 13.5.2018
 • Vážení rodiče,
  k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu, kterým Vám i nám
  velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské
  školy. Klikněte na tento odkaz:
  ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS – MŠ SMOLKOVA
  a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké
  další kroky je potřeba podniknout a v den řádného zápisu přijďte s
  vytisknutou žádostí, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem
  totožnosti do mateřské školy.

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 4.4.2018 16:00 – 17:00 hodin – celá mš

 

 

Vydávání přihlášek:

25.4.2019  od 13:00  do  17:00 hodin – KANCELÁŘ MŠ A -vstup přes nakládací rampu

Odevzdání přihlášek:

14. 5. a 15. 5. 20189 od 13:00  do  17:00 hodin – KANCELÁŘ MŠ A1 – vstup přes nakládací rampu

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

– Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, včetně evidenčního listu dítěte obdrží rodiče (zákonní zástupci dítěte) nejpozději ve stanoveném termínu zápisu do mateřské školy.

– Rodiče (zákonní zástupci dítěte) odevzdají zpět do mateřské školy žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, včetně evidenčního listu dítěte, vše řádně a čitelně vyplněné, potvrzené dětským lékařem, a to do stanoveného termínu.

– K zápisu rodiče (zákonní zástupci dítěte) přinesou další dokumenty potřebné k řádnému zápisu:

    • rodný list dítěte/občanský průkaz dítěte
    • potvrzení o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12/občanský průkaz dítěte MČ P-12
    • občanský průkaz nebo cestovní doklad zákonného zástupce dítěte
    • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mš
    • vyplněný Evidenční list dítěte + potvrzení od dětského lékaře
    • rozhodnutí o odkladu školní docházky

 

NOVINKY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ od školního roku 20182019

 • u zápisu na školní rok 2019/2020 nejsou již děti bodovány
 • není kritérium sourozenec v mš
 • nárok na umístění dítěte 3 let v mš

 

OD ŠK. ROKU 2017/2018 JE PLATNÉ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

    • Děti musí povinně plnit předškolní vzdělávání – musí chodit do MŠ – poslední rok před nástupem do ZŠ na 4 hodiny denně, nebo se musí nahlásit k individuálnímu vzdělávání ve spádové mš
    • Předškolní vzdělávání je zdarma – neplatí se školné
    • Veškeré absence dítěte se povinně hlásí max. do 3 dnů v MŠ – v případě, že dítě nebude omluveno do 3 dnů, mš má povinnost tuto skutečnost nahlásit OSPODu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

 

    • Pro které děti je vzdělávání určeno:
    • Dětem, které dovrší:
    • 5 let do 31. srpna 2019,
    • 4 let do 31.srpna 2019,
    • 3 let do 31.sprna 2019
    • Platí pro všechny děti i děti cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů

 

    • Postup:
    • Přihlásit dítě do MŠ ve spádovém obvodu – v případě, že ještě do MŠ nechodí
    • Potvrdit v MŠ, kam dítě už chodí, že bude předškolní vzdělávání absolvovat v dané MŠ
    • Nahlásit ve spádové MŠ při zápisu, že dítě bud plnit docházku alternativně

 

    • Výběr MŠ:
    • Dítě má zajištěné místo ve spádové MŠ, podle své adresy, do naplnění kapacity mš
    • Spádová oblast – spádovým obvodem  mateřské školy „ZŠ  a MŠ Smolkova v Praze 12“,  je celý obvod MČ Prahy 12
    • Jiná MŠ – pouze v případě volné kapacity, přednost mají děti 4 a 5 leté

 

    • Zápis do MŠ:
    •  25.4.2019– vydávání přihlášek, možnost stáhnout z webu MŠ
    •  14. – 15. 5. 2018 – odevzdávání žádostí a vyplněného evidenčního listu s potvrzením od dětského lékaře
    • Pro povinný předškolní rok se nemusí dokládat očkování dítěte

 

    • Individuální vzdělávání dítěte – mimo prostory mš:
    • mimo MŠ, doma, povinnost nahlásit toto rozhodnutí ve spádové MŠ písemně
    • Dítě musí docházet do spádové MŠ na ověřování výsledků, rodiče při ověřování výsledků vzdělávání rovněž doloží průběh vzdělávání portfoliem dítěte (dětské práce, seznam literatury, četby, jiná fotodokumentace)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRVNÍ POLOLETÍ řádný termín přezkoušení dítěte v mš: 9.11.2017 – 8 hodin, kancelář MŠ A, náhradní termín: 23.11.2017 – 8 hodin, DRUHÉ POLOLETÍ řádný termín přezkoušení dítěte v mš: 8.3.2018 – 8 hodin, kancelář MŠ A, náhradní termín: 22.3.2018 8 hodin, kancelář MŠ A, termíny je nutno dodržet, případnou absenci neprodleně nahlásit a řádně omluvit.
 

    • Přípravná třída při ZŠ a MŠ Smolkova
    • Od září/2017 pouze pro děti od 6 let s odkladem školní docházky – vyšetření z ppp, doporučení pediatra, žádost o odklad
    • SCHŮZKA S RODIČI dětí nastupujících do přípravné třídy: bude upřesněno

 

    • Schůzka s rodiči nově nastupujících dětí do MŠ:
    • bude upřesněno

VAŠE MŠ