PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – ZÁPIS – NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ:

 • přijímání dětí do naplnění kapacity mš
 • Děti s trvalým bydlištěm ve spádové MČ Praze 12, které k 31. 8. 2017 dovrší věk 4 – 6 let.
 • Děti s trvalým bydlištěm ve spádové MČ Praze 12, které dovrší k 31. 8. 2017 věk 3 let.
 • Děti mladší 3 let s trvalým bydlištěm ve spádové MČ Praze 12, jejichž sourozenec v daném školním roce již mateřskou školu navštěvuje, dosáhnou věku 3 let do 31. 12. daného kalendářního roku 2017.
 • Děti, které nemají trvalé bydliště ve spádové MČ Praze 12.
 • Dítě, které se ocitne se složité sociální situaci a jemuž přijetí k předškolnímu vzdělávání výrazně zlepší sociální situaci, bude přijato bez ohledu na stanovená kritéria, pokud zákonný zástupce doloží písemné doporučení OSPOD. Tímto přijetím však nesmí být porušeno ustanovení, že musí být přijaty všechny děti starší 4 let.
 • V případě shodnosti bodů se postupuje podle data narození v pořadí od nejstaršího po nejmladší do vyčerpání kapacity školy.

SPÁDOVOST MŠ:

 • Spádovým obvodem  mateřské školy „ZŠ  a MŠ Smolkova v Praze 12“,  je celý obvod MČ Prahy 12

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  9.5. 2017 9:30 – 11:00 hodin – celá mš

Vydávání přihlášek:

26. 4. a 27. 4. 2017  od 13:00  do  17:00 hodin – KANCELÁŘ MŠ B  – u ZŠ

Odevzdání přihlášek:

10. 5. a 11. 5. 2017  od 13:00  do  17:00 hodin – KANCELÁŘ MŠ A1 – vstup přes nakládací rampu

– Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, včetně evidenčního listu dítěte obdrží rodiče (zákonní zástupci dítěte) nejpozději ve stanoveném termínu zápisu do mateřské školy.

– Rodiče (zákonní zástupci dítěte) odevzdají zpět do mateřské školy žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, včetně evidenčního listu dítěte, vše řádně a čitelně vyplněné, potvrzené dětským lékařem, a to do stanoveného termínu.

– K zápisu rodiče (zákonní zástupci dítěte) přinesou další dokumenty potřebné k řádnému zápisu:

 • rodný list dítěte/občanský průkaz dítěte
 • potvrzení o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad zákonného zástupce dítěte
 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mš
 • vyplněný Evidenční list dítěte + potvrzení od dětského lékaře
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky
 • kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte

 

NOVINKY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2017/2018

 • Děti musí povinně plnit předškolní vzdělávání – musí chodit do MŠ – poslední rok před nástupem do ZŠ na 4 hodiny denně, nebo se musí nahlásit k individuálnímu vzdělávání ve spádové mš
 • Předškolní vzdělávání je zdarma – neplatí se školné
 • Veškeré absence dítěte se povinně hlásí max. do 3 dnů v MŠ – v případě, že dítě nebude omluveno do 3 dnů, mš má povinnost tuto skutečnost nahlásit OSPODu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

 

 • Pro které děti je vzdělávání určeno:
 • Dětem, které dovrší 5 let do 31. srpna 2017
 • Platí pro všechny děti i děti cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů

 

 • Postup:
 • Přihlásit dítě do MŠ ve spádovém obvodu – v případě, že ještě do MŠ nechodí
 • Potvrdit v MŠ, kam dítě už chodí, že bude předškolní vzdělávání absolvovat v dané MŠ
 • Nahlásit ve spádové MŠ při zápisu, že dítě bud plnit docházku alternativně

 

 • Výběr MŠ:
 • Dítě má zajištěné místo ve spádové MŠ, podle své adresy, do naplnění kapacity mš
 • Spádová oblast – spádovým obvodem  mateřské školy „ZŠ  a MŠ Smolkova v Praze 12“,  je celý obvod MČ Prahy 12
 • Jiná MŠ – pouze v případě volné kapacity, přednost mají děti 4 a 5 leté

 

 • Zápis do MŠ:
 •  26. – 27. 4. 2017 – vydávání přihlášek, možnost stáhnout z webu mš
 •  10. – 11. 5. 2017 – odevzdávání žádostí a vyplněného evidenčního listu s potvrzením od dětského lékaře
 • Pro předškolní rok se nemusí dokládat očkování dítěte

 

 • Individuální vzdělávání dítěte – mimo prostory mš:
 • mimo MŠ, doma, povinnost nahlásit toto rozhodnutí ve spádové MŠ písemně
 • Dítě musí docházet do spádové MŠ na ověřování výsledků, rodiče při ověřování výsledků vzdělávání rovněž doloží průběh vzdělávání portfoliem dítěte (dětské práce, seznam literatury, četby, jiná fotodokumentace)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ řádný termín přezkoušení dítěte v mš: 9.11.2017 – 8 hodin, kancelář MŠ A, náhradní termín: 23.11.2017 – 8 hodin, kancelář MŠ A, termíny je nutno dodržet, případnou absenci neprodleně nahlásit a řádně omluvit.
 

 • Přípravná třída při ZŠ a MŠ Smolkova
 • Od září/2017 pouze pro děti od 6 let s odkladem školní docházky – vyšetření z ppp, doporučení pediatra, žádost o odklad

 

 • Schůzka s rodiči nově nastupujících dětí:
 • 22.6.2017 – od 16 hodin, třída Ježci, informace, vyplňování dokumentů

VAŠE MŠ