PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA – BROUČCI

OBECNÉ INFORMACE:

CO PŘINÉST K ZÁPISU DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

 • rodný list dítěte/občanský průkaz dítěte
 • občanský průkaz/cestovní pas, u cizinců – povolení k pobytu
 • rozhodnutí o odkladu od pediatra
 • rozhodnutí o odkladu od PPP, SPC
 • vyplněná žádost o odklad – konkrétní škola, kam se dítě hlásilo

Hlavní cíl: připravit dítě na první ročník základní školy 

 • mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním
 • je bezplatná
 • započítává se do povinného předškolního vzdělávání – 561/2004 Sb, §34a, 5a
 • děti nedostávají známky
 • v pololetí a na konci školního roku každé dítě obdrží slovní hodnocení
 • při všech činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte
 • přihlíží se k věku a schopnostem dítěte
 • do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole
 • přijetí dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy
 • na základě řádně vyplněné žádosti zákonného zástupce dle kritérií školy, do naplnění kapacity školy

Počet dětí ve třídě:  10 – 15

Aktuální počet dětí: 12

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA:

 • pro děti od 6 let s odkladem povinné školní docházky – 561/2004 Sb., §37
 • nutné přinést tyto dokumenty:
 • 1.) VYŠETŘENÍ v PPP  – doporučení – zařazení dítěte do přípravné třídy
 • 2.) VYŠETŘENÍ u pediatra
 • 3.) Žádost o odklad ve spádové ZŠ

 

 • LEGISLATIVA – 561/2004 sB., § 47Přípravné třídy základní školy(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), souhlas ministerstva.

  (2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

JE URČENA DĚTEM

 • s odkladem povinné školní docházky
 • s jazykovým znevýhodněním (děti s omj)
 • s grafomotorickými obtížemi
 • se sníženou koncentrací pozornosti
 • s logopedickými obtížemi
 • s poruchou koncentrace pohybu
 • se zdravotním oslabením nebo znevýhodněním

 

DOCHÁZKA:  8:00 – 11:40 hodin

 • děti mohou navštěvovat ranní a odpolední družinu (za úplatu)
 • mají možnost stravovat se ve školní jídelně ZŠ Smolkova
 • účastní se akcí s předškoláky MŠ, s první třídou ZŠ
 • mají možnost využívat tělocvičnu ZŠ
 • NUTNÉ OMLOUVAT VŠECHNY ABSENCE DÍTĚTE
 • 561/2004 Sb., §34a, odst.(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

CO MÍT S SEBOU V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ:

 • školní tašku/batoh
 • vhodné přezuvky
 • penál – pastelky – „tlusté“, 12 barev, obyčejné tužky – měkké, č.2. č.1, ořezávátko se zásobníkem, nůžky, tyčinkové lepidlo
 • sáček na přezuvky
 • plastový box na svačinu, ubrousek, lahev s pitím
 • oděv a obuv na cvičení (in-door do tělocvičny, out-door na venkovní hřiště)
 • malý notýsek pro sdělení rodičům, velký nelinkovaný sešit na kreslení a uvolňovací cvičení
 • papírové kapesníky
 • úsměv na tváři 🙂 🙂 🙂

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA – CO A JAK VE ŠKOLNÍM  ROCE 2018/2019

 • Přípravná třída je určena pro děti ve věku 6 let s odkladem školní docházky
 • děti se do přípravné třídy zařazují na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC), žádosti o odklad povinné školní docházky v dané ZŠ a zprávy od ošetřujícího dětského lékaře
 • od 1.9.2017 plní dětí povinné předškolní vzdělávání i v přípravné třídě
 • přípravná třída je vytvořena při ZŠ, plní však Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) MŠ, časy výuky podle ZŠ
 • přípravná třída rozvíjí děti v oblastech, ve kterých mají určitý deficit, vyrovnává nedostatky, připravuje na úspěšný nástup do první třídy ZŠ
 • snížený počet dětí ve třídě zajistí intenzivní individuální péči
 • ve třídě je pedagog, může být i asistent pedagoga, osobní asistent
 • třída je rozdělena na dílčí části: přípravu do školy, hrací část, odpočinkovou část, na část pro pohybové aktivity
 • děti mohou využívat hřiště mš A, mš B, zahradu a zahradní prvky mš A, mš B, tělocvičnu a hřiště ZŠ

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ:

 • pedagog přípravné třídy: LENKA RAUŠOVÁ