ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – „BAREVNÝ SVĚT“

MOTTO:

 „Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky.“

  Johann Wolfgang von Goethe

Školní vzdělávací program (ŠVP) MŠ Smolkova vychází z RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání).

BAREVNÝ SVĚT

BAREVNY SVET – SVP MS SMOLKOVA

Naší snahou je vést děti nenásilným a laskavým způsobem od věci známé k neznámé, od věci jednoduché ke složitější, v podnětném a příjemném prostředí plném porozumění a vzájemné spolupráce. 

 Zásady, které směřují k filozofii školy 

 • mít v mateřské škole spokojené děti, které se budou do mateřské školy těšit 
 • rozvíjet děti v souladu s jejich schopnostmi a možnostmi a současně podněcovat jejich harmonický rozvoj, vést diagnostiku 
 • vytvářet pro děti podnětné prostředí s činnostmi souvisejícími s tematickým blokem 
 • společně s dětmi hodnotit prožité dopoledne a podle zájmu dětí plánovat další činnosti 
 • motivovat děti ke spolupráci a vzájemné pomoci 
 • spolupracovat s rodiči 
 • podporovat zvídavost dětí připravenými činnostmi, připraveným prostředím 
 • prezentovat školu na veřejnosti – výstavy, soutěže atd.

Při vzdělávání dítěte v MŠ jsou aktivity spontánní i řízené vzájemně provázané,

založené na nabídce, individuální volbě a aktivní účasti dítěte.

 

Hlavní cíle předškolního vzdělávání formulované RVP PV:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznání
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

Hlavní cíl našeho předškolního vzdělávání

Cílem naší snahy je rozvíjení dítěte, jeho schopnosti učení s individuálním přístupem ke každému dítěti, v úzké spolupráci s rodinou. Tak, aby si dítě osvojilo základy hodnot, na nichž je založena naše společnost, stalo se samostatnou bytostí.

Naším úkolem je vést děti ke zdravému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotě si pomáhat, chránit zdraví, přírodu a životní prostředí, osobní spokojenost a pohodu v návaznosti na rodinnou výchovu.

Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dítěte po stránce rozumové, tělesné i  po stránce emocionální. Nabízíme pestrou škálu aktivit a činností pro děti, tak aby měly možnost vše vyzkoušet, dojít si přes vlastní zkušenost k poznatku o světe, ve kterém žijí. Dáváme důraz na zdravý životní styl, snažíme se být dětem vhodným příkladem. Šetříme přírodu  – vedeme děti ke kladnému vztahu k životnímu prostředí.
Téma ŠVP pro školní rok 2018/2019: “ BAREVNÝ SVĚT
 • Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd (tvorba Třídních vzdělávacích programů).
 • ŠVP je závazný pro přípravnou třídu ZŠ a MŠ Smolkova (tvorba Třídního vzdělávacího programu).

Tvoří je 4 tematické bloky – zaměřené na čtyři roční období:

 •  I.   BAREVNÝ PODZIM
 • II.   ZAS A ZAS, JE TU ZIMNÍ ČAS
 • III.  PŘIŠLO JARO
 • IV.  LETNÍ POHLAZENÍ

Bloky jsou rozděleny na měsíční témata a ta jsou rozpracovávána na týdenní či čtrnáctidenní podtémata – projekty. Každý pedagog si vybere témata, kterým se bude s dětmi věnovat. Podrobně vše rozpracuje do Třídního vzdělávacího programu.

Při aktualizaci ŠVP jsme vycházeli z předchozích zkušeností a celky obsahují pestrou nabídku témat. ŠVP je zpracován velmi pečlivě a podrobně, obsahuje dílčí vzdělávací cíle, okruhy činností a očekávané výstupy.

 Každá třída si v rámci svého Třídního vzdělávacího programu (TVP) vybírá z této vzdělávací nabídky (obsahu) a dále jej doplní o další témata, podle profilace jednotlivých tříd a věku dětí. Jedná se o pružný dokument, který si každá třída upravuje dle svého zaměření. Každá třída v mš se tak může s dětmi věnovat různým tématům.

Rodiče se s TVP seznamují na nástěnkách ve třídách. Věku a možnostem dětí v jednotlivých třídách je přizpůsoben také obsah vzdělávacích cílů. Projekty jsou realizovány hravou formou přiměřeně k věku a schopnostem dětí, zahrnují jak individuální tak skupinovou činnost. Téma se prolíná do všech činností.

POSTUP U VZDĚLÁVACÍHO PROCESU:

Seznámení Prohloubení Upevnění → Procvičení a rozšíření

INTEGROVANÉ BLOKY – TEMATICKÉ CELKY

Snažíme se, aby vše co se dotýká dětí, mělo přirozený průběh, náš ŠVP jsme pojali v souladu s přírodou, společenskými potřebami a poznatky, které přináší život. Tematické celky, témata jsou naplněna podtématy, tematickými částmi. Jeden tematický celek je přibližně na měsíc a je rozpracován většinou do týdenních podtémat. 

Časový plán a řazení tematických celků i částí není striktně stanoven, obojí lze dle aktuální potřeby, situace, volně měnit. Závisí na okolnostech, zájmu dětí, aktuálním dění v mateřské škole.

ŠVP A HRA

Velice důležitou součástí vzdělávacího programu je hra. Děti při ní relaxují, navazují přirozenou a nenucenou formou komunikaci a přátelství s ostatními. Hra pomáhá dětem se začleněním se do skupiny ostatních dětí. Při hře se děti učí spolupráci, toleranci, respektování ostatních. Hra rozvíjí fantazii, konstrukční dovednosti, jemnou motoriku. Pomocí hry lze odbourávat bariéry a poznávat zájmy a schopnosti dítěte. Proto je hra důležitou a nedílnou složkou každého dne.

ORGANIZACE DNE

Každé dítě je bráno jako osobnost, kterou je potřeba rozvíjet. Našim cílem je navodit ve třídách příjemnou atmosféru, ve které se každé z dětí cítí bezpečně. Pocitu bezpečí pomáhá pravidelné a očekávané řazení aktivit a činností během dne. Dítě nemá pojem o čase, ale pokud ví, co bude následovat, dokáže se orientovat a neztrácí pocit jistoty. Pravidelný rytmus dne je pro dítě důležitý.

REŽIM DNE – HARMONOGRAM ČINNOSTÍ

6:30 hod – zahájení provozu MŠ

6:30 hod – v každém pavilonu se děti ráno scházejí ve třídě v přízemí

8:00 hod – děti odcházejí společně s pedagogy do svých tříd

               – v provozu jsou všechny třídy mš

 • ranní blok– scházení dětí do MŠ, spontánní zájmové aktivity dle volby dětí, samostatné činnosti, individuální práce s jednotlivými dětmi (dle potřeb dítěte)
 • ranní kruh (rozhovory s dětmi, uvedení témat integrovaných bloků)
 • ranní cvičení (zdravotní cviky, rozvoj motoriky, pohybové hry)

9:00 – 9:15 hod       – hygiena, dopolední svačinka

 • řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na  výchovu a vzdělávání dětí podle ŠVP
 • hygiena, příprava na pobyt venku
 • pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem
 • aktivity na školní zahradě

(v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:45 – 13:00 hod – hygiena, oběd, osobní hygiena dětí

12:15 -13:00 hod vyzvedávání dětí  po obědě – „po o“

 • odpolední blok – odpočinek, relaxační aktivity, poslech pohádky,
 • individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku (předškoláci)

14:30 – 14:45 hod    – hygiena, odpolední svačinka

od 14:30 hod – vyzvedávání dětí po Spaní „po spa“

 • pokračování činností a aktivit odpoledního bloku, zájmové činnosti a individuálně zaměřené aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, pohybové aktivity dětí v prostorách mš
 • aktivity na školní zahradě

17:00 hod  – ukončení provozu MŠ

(Čas svačin a oběda je závazný. Tým  pedagogů pružně reaguje na situace ve třídě a přizpůsobuje denní režim potřebám dětí.)