PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDNOUT:

 • odpoutat se od rodičů, zvládnout být bez nich delší časový úsek
 • základní společenské návyky (pozdravit, poprosit, poděkovat), vykat dospělému, respektovat pedagoga, vychovatele
 • hygienické návyky, stolování, sebeobsluhu na dané věkové úrovni
 • komunikaci s ostatními dětmi, s pedagogy a s personálem školy
 • diskutovat, řešit problémové situace bez agrese
 • správnou výslovnost (zvážit logopedickou péči pod vedením klinického logopeda)
 • slovní zásobu přiměřenou věku dítěte, umět se vyjadřovat souvisle, ve větách
 • rozlišit zvuky, rozlišit první a poslední hlásku ve slově, rozlišit hlásku obsaženou uvnitř slova
 • soustředit se na zadaný úkol, činnost, dokončit
 • splnit jednoduchý úkol (vyřídit vzkaz…)
 • rozlišit vlevo, vpravo
 • rozlišit a pojmenovat barvy
 • základní pravidla silničního provozu (znát světelnou signalizaci, přecházet bezpečně vozovku, přejít na přechodu pro chodce, chodit po chodníku…)
 • znát a pojmenovat věci a jevy, které dítě obklopují, znát své jméno, adresu, cestu do školy/domů, roční období, dny v týdnu, orientovat se v čase (den, noc, ráno, večer, včera, dnes, zítra), znát a pojmenovat rostliny, zvířata
 • správný úchop psacího a kreslicího náčiní
 • správné sezení při psaní
 • pojmenovat a „obkreslit“ jednoduché základní tvary
 • pracovat s rozličnými výtvarnými materiály, umět stříhat správnou technikou
 • základní předmatematické představy ( počítat do 10 – 20, znát geometrické tvary – kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, rozlišit velikost – velký x malý, množství – málo x mnoho, atd.)
 • rozlišit různé tvary, umět je vyhledat, poznat v řadě, v uskupení předmětů
 • zapamatovat si jednoduché texty – básničky, písničky
 • pohádky, krátké příběhy – umět naslouchat a reprodukovat obsah textu vlastními slovy
 • pohyb – běh, skoky, překonávat překážky, házení a chytání míče, jízda na koloběžce, na kole
 • hraní společenských her – pexeso, kvarteto, figurkové hry, dodržovat pravidla her