ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY, ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Nástup dítěte k povinné školní docházce – do prvního ročníku základní školy:

Nastupují všechny děti, které nejpozději 31.srpna daného kalendářního roku dosáhly věku šesti let.

Zákonný zástupce dítěte je povinen dítě přihlásit k povinné školní docházce.

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinné školní docházce, dopouští se přestupku, za který může být vyměřena pokuta až 3.000,- Kč (§31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Pokud zákonný zástupce zamezuje dítěti přístup ke vzdělávání, dítě se nijak nevzdělává, jedná se o trestný čin ohrožování výchovy dítěte.
Tyto případy jsou zpravidla také předány k šetření příslušnému odboru sociální péče.

Povinná školní docházka je povinná pro děti od 6 let do konce školního roku, v němž dítě dosáhne 17. roku věku.

Školní zralost:

Je podmínkou pro nástup dítěte do první třídy. Dítě by mělo být přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.

Dítě je schopné přizpůsobit se podmínkám prostředí školy.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (OPŠD):

Nutná je úzká spolupráce mezi rodiči, pedagogy mateřské školy, dětským lékařem, případně dalšími odborníky jako je např. psycholog či logoped.

Na základě vyšetření odborníků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru, může být dítěti odložen začátek
školní docházky o rok.

 Nutno dodat při zápisu do školy 3 dokumenty k OPŠD:

  1. žádost o odklad na dané ZŠ – k dispozici ve spádové ZŠ
  2. potvrzení o odkladu od praktického lékaře pro děti a dorost
  3. potvrzení od školského poradenského zařízení: PPP  (pedagogicko psychologická poradna), SPC (speciálně pedagogické centrum)

 

NÁSTUP DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

  • pouze pro děti s OPŠD
  • nelze nastoupit do přípravné třídy, pokud je dítě mladší 6 let

 

DŘÍVĚJŠÍ NÁSTUP DO ZŠ – před 6. rokem věku dítěte

  • pouze na základě vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení
  • nutno konzultovat ve spádové škole s vedením
  • nutné pečlivě zvážit všechny oblasti osobnosti dítěte, předejít tak školnímu neúspěchu i v pozdějších ročnících (zlomový 3. ročník ZŠ)